ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
130393
Username
Password
Hon. Chief Minister of North central Province
ගරු උතුරු මැද පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එස්.එම්. පේෂල ජයරත්න මැතිතුමා
Hon. Education Minister of North central Province
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යපන ලේකම් ඩබ්ලිව්. ටී.ඒ. මානෙල් මිය
Mrs. Nirmala Ekanayake
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ඊ.එම්.එන්.ඩබ්. ඒකනායක මිය
 
 
 
TOP TWENTY SCHOOLS පළාතේ හොදම පාසල් සහභාගීත්වය
ස්ථානය පාසල කොට්ඨාසය කලාපය
1NCP/A/TB/TA/Hirigollegama V ThalawaThambuttegama
2NCP/A/KK/PG/Kumbukwewa V PalugaswewaKekirawa
3NCP/A/KK/PG/Hiriwadunna V PalugaswewaKekirawa
4NCP/A/KK/PL/Palagala M.V PalagalaKekirawa
5NCP/A/KK/PL/Nelliyagama Mu V PalagalaKekirawa
6NCP/A/KK/PG/Pusdiwlwewa V PalugaswewaKekirawa
7NCP/A/TB/TB/Thambuththegama C.C ThambuttegamaThambuttegama
8NCP/A/TB/TA/Galwaduwagama V ThalawaThambuttegama
9NCP/A/TB/TA/Thalawa M.V ThalawaThambuttegama
10NCP/A/TB/RJ/RajanganayaTrack 5 M.V RajanganayaThambuttegama
11NCP/A/TB/TB/Mudunegama M.V ThambuttegamaThambuttegama
12NCP/A/TB/TB/Thalakolawewa Jayamawatha V ThambuttegamaThambuttegama
13NCP/A/TB/TB/Nallachchiya V ThambuttegamaThambuttegama
14NCP/A/TB/TA/Ihala Halmillewa M.V ThalawaThambuttegama
15NCP/A/TB/GL/Galnewa Primary School GalnewaThambuttegama
16NCP/A/TB/RJ/Rajanganaya Track 10 M.V RajanganayaThambuttegama
17NCP/A/A/NA/Kuda Nelubewa Gemunu M.V NachchaduwaAnuradhapura
18NCP/A/KK/KK/Maradankadawala M.V KekirawaKekirawa
19NCP/A/TB/RJ/Sirimapura M.V RajanganayaThambuttegama
20NCP/A/KK/PG/Habarana M.V PalugaswewaKekirawa
අද දින සහභාගීත්වය - පාසල් සංඛ්‍යාව 0 කි.