ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
130393
Username
Password
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ එච්.එම්.ජී.ඩී.ඩී. හේරත් මිය
එච්.ඒ.ඩී.එස්. නේත්‍රාංජන මයා
අයි.එම්.ඒ.ටී. දිසානායක මෙය
ඩබ්.එම්. සිසිල් විජේසිංහ මයා
 
 
කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Galnewa
Rajanganaya
Thalawa
Thambuttegama
තඹුත්තේගම අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය
025-2276248
පැක්ස් 025-2276248
විද්‍යුත් ලිපිනය zthambuttegama@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
එච්.එම්.ජී.ඩී.ඩී. හේරත් මිය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
025-2276248
එච්.ඒ.ඩී.එස්. නේත්‍රාංජන මයා ස. අ .අ. පාලන
071-2091026
එච්.එම්. ගුණරත්න බංඩා මයා ස. අ. අ. සැලසුම්
025-2276911 / 071-2598333
එස්.ආර්.කේ.ඩී. දිසානායක මිය ස. අ. අ. සංවර්ධන
025-2275114 / 071-5794454
අයි.එම්.ඒ.ටී. දිසානායක මෙය ගණකාධිකාරී
025-2275116 / 071-9198813
ඩබ්.එම්. සිසිල් විජේසිංහ මයා පරිපාලන නිළධාරී
071-8018610
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශ ගණන 04
පාසල් සංඛ්‍යාව 72
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 32332
ගුරු ප්‍රමාණය 1697
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
තලාව ඩී.ඩබ්.එම්.ඩබ්.ඩබ්. දිසානායක මයා
077-7748809
29
තඹුත්තේගම ඩී.එම්.එස්. සුනිල් ජයසිංහ මයා
077-9178790
15
රාජාංගනය එච්.එම්. ගුණරත්න බංඩා මයා
071-2598333
11
ගල්නෑව ජී. වී. වික්‍රමසිංහ මයා
071-2508445
17
 
කලාප කාර්යාල