ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
130393
Username
Password
Hon. Chief Minister of North central Province
ගරු උතුරු මැද පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය එස්.එම්. පේෂල ජයරත්න මැතිතුමා
Hon. Education Minister of North central Province
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යපන ලේකම් ඩබ්ලිව්. ටී.ඒ. මානෙල් මිය
Mrs. Nirmala Ekanayake
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ඊ.එම්.එන්.ඩබ්. ඒකනායක මිය
 
 

පළාතේ පාසල වෙබ් අඩවි
අංකය පාසල කොට්ඨාසය කලාපය
1 NCP/A/A/NE/Anuradhapura C.C - Nuwaragam Palatha EastAnuradhapura
2 NCP/A/A/NE/Swarnapali balika M.V - Nuwaragam Palatha EastAnuradhapura
3 NCP/A/A/NE/St Joshap's College - Nuwaragam Palatha EastAnuradhapura
4 NCP/A/A/NE/walisinghe Harishchandra M.V - Nuwaragam Palatha EastAnuradhapura
5 NCP/A/A/NC/Saliyapura V - Nuwaragam Palatha CentralAnuradhapura
6 NCP/A/A/NO/Ihala Kedithekkuwa V - NochchiyagamaAnuradhapura
7 NCP/A/A/NA/Kaluwila Sena M.V - NachchaduwaAnuradhapura
8 NCP/P/DB/WK/Monarathanna Primary School - WelikandaDimbulagala
9 NCP/P/DB/WK/Sewanapitiya M.V - WelikandaDimbulagala
10 NCP/P/DB/WK/Nawaginidamana M.V - WelikandaDimbulagala
11 NCP/P/DB/WK/Katuwanwila Mu K.V - WelikandaDimbulagala
12 NCP/P/DB/AG/Kudawewa K.V - AralaganvilaDimbulagala
13 NCP/A/GB/KD/Kohombagaskada V - KahatagasdigiliyaGalenbindunuwewa
14 NCP/A/GB/GB/Padikaramaduwa M.V - GalenbindunuwewaGalenbindunuwewa
15 NCP/P/HG/MG/Kawdulla M.V - MedirigiriyaHingurakgoda
16 NCP/P/HG/HG/Moragaswewa K.V - HingurakgodaHingurakgoda
17 NCP/P/HG/EH/Bakamoona Mahasen M.M.V - AlaharaHingurakgoda
18 NCP/A/KB/PD/Padavi Parakkramapura M.V - PadaviyaKebithigollewa
19 NCP/A/KB/PD/Buddangala M.M.V - PadaviyaKebithigollewa
20 NCP/A/KB/MW/Medawachchiya M.M.V - MedawachchiyaKebithigollewa
21 NCP/A/KB/KB/Kebithigollewa M.M.V - KebithigollewaKebithigollewa
22 NCP/A/KK/PG/Habarana M.V - PalugaswewaKekirawa
23 NCP/A/KK/PL/Palagala M.V - PalagalaKekirawa
24 NCP/A/KK/KK/Madatugama Sri Rewatha M.V - KekirawaKekirawa
25 NCP/A/KK/IP/Ganthiriyagama Mahinda M.V - IpalogamaKekirawa
26 NCP/P/P/TK/Rajakeeya M.M.V - ThamankaduwaPolonnaruwa
27 NCP/P/P/TK/Palugasdamana M.V - ThamankaduwaPolonnaruwa
28 NCP/P/P/LP/Vijitha M.M.V - LankapuraPolonnaruwa
29 NCP/A/TB/TB/Maha Bellankadawala M.V - ThambuttegamaThambuttegama
30 NCP/A/TB/TB/Thambuththegama Primary School - ThambuttegamaThambuttegama
31 NCP/A/TB/TA/Thalawa M.V - ThalawaThambuttegama
32 NCP/A/TB/TA/Eppawala C.C - ThalawaThambuttegama
33 NCP/A/TB/RJ/Rajanganaya Track 10 M.V - RajanganayaThambuttegama
34 NCP/A/TB/RJ/Angamuwa Track 6 M.V - RajanganayaThambuttegama
35 NCP/A/TB/RJ/Rajanganaya Track 1P.S - RajanganayaThambuttegama
36 NCP/A/TB/RJ/Kalundegama Bodhiraja Primary School - RajanganayaThambuttegama
අද දින සහභාගීත්වය - පාසල් සංඛ්‍යාව 0 කි.