මුල් පිටුව | පරිපාලනය | කලාප කාර්යාල | පාසල් දත්ත පාදකය | ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය | සම්බන්ධතාව
 ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
28th, June, 2017
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ පවතින අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ පුරප්පාඩු තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල හා කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාල වල පවතින අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නිලධාරීන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. මේ සඳහා උතුරු මැද පළාතේ කලාප හා කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලවල දැනට සේවයේ නියුතු ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ සියළු නිලධාරීන් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කල යුතුය.

මේ සඳහා ඉල්ලුම් කරන සියලුම අය මේ සමඟ අමුණා ඇති අයදුම් පත්‍රය නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර 2016.02.20 දිනට පෙර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් “ලේකම්, පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව, කච්චේරි පරිශ්‍රය, අනුරාධපුර” යන ලිපිනයට එවිය යුතු අතර ලියුම් කවරයේ වම් පස ඉහළ කෙළවරේ “අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ තනතුරු” යනුවෙන් සඳහන් කළ යුතුය. නියමිත දිනයෙන් පසු ලැබෙන අයදුම්පත් සලකා නොබලන බවද වැඩිදුරටත් දන්වා සිටි.

ආර්.එම්.වන්නිනායක මයා,
ලේකම්,
පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව,
උතුරු මැද පළාත.

Download Application

Edusec ------- 2016-02-02 ------ 2016-02-02
අමුත්තෙක් ( John ) 2017-02-21 - 12:03:42
What sort of work do you do? purchase cheap mdrive The Cleveland Indians castoff was signed on Thursday and reported quickly. He was penciled in to play first base and bat eighth. The Yankees have been looking for a strong righthanded complement to Lyle Overbay at first base, and Reynolds fits the description. He hit 44, 32 and 37 homers in 2009, ’10 and ’11, respectively, but he has also been a player with a low batting average and on-base percentage — not to mention a strikeout machine. para que sirve la tretinoina 0.025 "The quality and reputation of the Canadian cannabis is such that it could be worth the trouble and cost of importing," he said. "The diaspora connections probably make this easier and cheaper than it normally would." fluticasone online purchase The UK Chinese Visa Alliance (UKCVA), a coalition of retailers and business groups, has been lobbying government to streamline the visa process for Chinese visitors. It estimates that Britain misses out on around £1.2 billion of spending from Chinese tourists because of this issue. yasmin pille 6 monate preis Etay Katz, a financial services lawyer at Allen & Overy, said: “The trend would appear to strengthen the hand of the regulator to make them continue to focus on this area until they get a consistent level of reduction.” The regulator also claimed that there had been an increase in the number of defendants pleading guilty after being charged with insider dealing, and an increase in convictions. purchase abilify canada Meanwhile, Rouhani appointed caretaker ministers to replace two of the three of his nominees who were rejected by parliament. Jafar Towfighi will be caretaker minister for science, research and technology and Reza Salehi Amiri will be caretaker minister of sports and youth.
අමුත්තෙක් ( Paris ) 2017-02-20 - 12:00:18
A book of First Class stamps essay writing about myself Hunt has promised more primary care funding, and Health Education England has been charged with getting many more GPs into the system, but even the minister admits existing plans may be inadequate. And beneath these national numbers many areas with the worst health are desperately short of GPs.
අමුත්තෙක් ( JimmiXzSw ) 2017-02-19 - 07:21:05
px8GqW http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
අමුත්තෙක් ( Timmy ) 2017-02-17 - 12:02:36
magic story very thanks 300 mg allopurinol Mr Stoltenberg has still managed to outshine all of his rivals during the campaign. He seized the headlines by driving a taxi, picking up ordinary passengers, ostensibly to hear their views "from the gut".
අමුත්තෙක් ( Everette ) 2017-02-16 - 11:47:03
How much does the job pay? altace “What makes Antarctica work, and what makes science there important, is not that it’s exotic and far away, but that it tells us fundamental things about how biological systems work, and how the earth system works,” Levy said. “If you want to understand how organisms are going to respond to climate change—whether they are people, crops, or livestock—[then] a good thing to do is to look at the simplest organism you can find, like a nematode [or] an algal mat, and ask, ‘How is this creature adapting?’”

ඔබේ නම