මුල් පිටුව | පරිපාලනය | කලාප කාර්යාල | පාසල් දත්ත පාදකය | ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය | සම්බන්ධතාව
 ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරුමැද පළාත.
28th, June, 2017
විදුහල්පතිවරු ස්ථාන ගත කිරීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම
උතුරු මැද පළාත් සභාවට අයත් 1 AB පාසල් සහ ද්විතියික පාසල් 1000 යටතේ පවතින පාසල් සඳහා විදුහල්පතිවරු ස්ථාන ගත කිරීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

උතුරු මැද පළාතේ පිහිටි 1 AB හා ද්විතියික පාසල් 1000 වැඩසටහන යටතේ පවතින පාසල් සඳහා විදුහල්පතිවරුන් ස්ථාන ගත කිරීම් සිදුකිරීමට අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 1,2 හා 3 ශ්‍රේණි වලට අයත් විදුහල්පතිවරුන් හට මේ සඳහා ඉල්ලුම් කල හැකි අතර, අයදුම්කරුවන් අතරින් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පවත්වා කුසලතා අනුපිළිවෙලට පෙළගස්වා ප්‍රමුඛතාවය ලබාගන්නන් අතරින් සුදුස්සන් තෝරාගනු ලැබේ.

පිට පළාත් වල සේවයේ නියුතු ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ නිලධාරීන්ට ද මේ සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකි අතර, අදාල ඉල්ලීම එම පාසල අයත් අධ්‍යාපන කලාපයේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ සහ අදාල පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ නිර්දේශය සහිතව ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, තෝරාගනු ලැබුවහොත් උතුරු මැද පළාත් සභාවට මුදා හැරිය හැකි බවට නිර්දේශ සහිතව අදාල ආකෘතියෙන් ඉදිරිපත් කල යුතු ය.

මේ සඳහා ඉල්ලුම් කරන සියලුම අය මේ සමඟ අමුණා ඇති අයදුම් පත්‍රය නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර 2016.02.15 දිනට පෙර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ලේකම්, ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය, උතුරු මැද පළාත් සභාව, අනුරාධපුර යන ලිපිනයට එවිය යුතු අතර, ලියුම් කවරයේ වම් පස ඉහල කෙළවරේ “විදුහල්පති ස්ථාන ගත කිරීම් ” යනුවෙන් සඳහන් කළ යුතු ය. නියමිත දිනයෙන් පසු ලැබෙන අයදුම්පත් සලකා නොබලන බව ද වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.

ඩබ්ලිව්.ටී.ඒ. මානෙල් මිය,
ලේකම්,
ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය,
උතුරු මැද පළාත.


Download Application (sinhala)
Download Application (tamil)
Download school list (sinhala)
Download school list (tamil)
Download sinhala font

Edusec ------- Provincial Education Ministry - NCP ------ 2016-01-27

ඔබේ නම