ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
130393
Username
Password
 
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ජී.ආර්. නන්දසේන මයා
 
එස්.එන්. නිශ්ශංක ප්‍රනාන්දු මයා
 
පී.ආර්. වසන්ත රණසිංහ මයා
 
ඩබ්.එම්.එල්.සී.කේ. වාසලමුදලි මයා
 
කේ.එල්.යූ. පාලිත මයා
 
ආර්.ඩී.සී.කේ. ගුණවර්ධන මයා
 
එස්.එල්.ඩී.එස්. සමරතුංග මයා
 
 
කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Lankapura
Thamankaduwa
පොළොන්නරුව අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය
027-2222185
පැක්ස්
027-2222184 / 027-2222185
විද්‍යුත් ලිපිනය
zonalpl@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ජී.ආර්. නන්දසේන මයා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 027-2222185 / 071-3184636
එස්.එන්. නිශ්ශංක ප්‍රනාන්දු මයා ස. අ .අ. පාලන
071-6217203
පී.ආර්. වසන්ත රණසිංහ මයා ස. අ .අ. සැලසුම්
077-5904871
ඩබ්.එම්.එල්.සී.කේ. වාසලමුදලි මයා ස. අ. අ. සංවර්ධන
071-8318598
කේ.එල්.යූ. පාලිත මයා ස. අ. අ. සංවර්ධන 072-5950778
ආර්.ඩී.සී.කේ. ගුණවර්ධන මයා ගණකාධිකාරී
071-5141471
එස්.එල්.ඩී.එස්. සමරතුංග මයා පරිපාලන නිළධාරී
071-4410448
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාස ගණන 02
පාසල් සංඛ්‍යාව 52
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 26459
ගුරු ප්‍රමාණය 1410
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
තමන්කඩුව ඒ.එච්.එම්. මුස්තගා මයා
071-5732180
30
ලංකාපුර කේ.ඒ. ජයසිරි මයා
071-9337544
19
 
කලාප කාර්යාල