ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
130393
Username
Password
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
ඩී. විජේසුන්දර මයා
 
පී.එච්.එම්.අයි. විජයබණ්ඩාර මිය
 
ඩී.එස්. ජයසිරි මයා
 
 
කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Ipalogama
Kekirawa
Palagala
Palugaswewa
Thirappane
කැකිරාව අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය
025-2264233
පැක්ස් 025-2264501/2263247
විද්‍යුත් ලිපිනය zeokekirawa@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ඩී. විජේසුන්දර මයා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
025-2264233
  ස.අ.අ. පාලන
025-2264233
 පී.එච්.එම්.අයි. විජයබණ්ඩාර මිය ස.අ.අ. සැලසුම්
025-2263247
  ස. අ. අ. සංවර්ධන
025-2264317
ජේ.කේ.එම්.යු.කේ. ජයසිංහ මයා ගණකාධිකාරී
025-2264501
 ඩී.එස්. ජයසිරි මයා පරිපාලන නිළධාරී
025-2264233
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාස ගණන 05
පාසල් සංඛ්‍යාව 130
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 35,434
ගුරු ප්‍රමාණය 2,299
(ව
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
කැකිරාව පී.එම්.එම්.කාසීම් මයා
077-9691918
44
පලුගස්වැව ආර්.බී.ප්‍රේමරත්න මයා
071-6732549
16
පලාගල එම්.ඩී.රත්නසූරිය මයා
071-6254768
23
ඉපලෝගම එච්.එම්.යූ.ධර්මතිලක මයා
077-6297367
22
තිරප්පනේ ඩී.බී.අයරාංගනී මිය
072-2872158
25
 
කලාප කාර්යාල