ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
130393
Username
Password
 
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
පී.එම්. හේමපාල ගුණවර්ධන මයා
 
ආර්.පී.ඩී.ටී. ලක්මිණි මෙය
 
ඩබ්.එම්.එච්.කේ. ප්‍රනාන්දු මයා
 
පී.ඩී. විජේකාන්ති මෙය
 
ඩී.එම්.එම්.ඩබ්. දිසානායක මිය
 
එස්.ඩබ්.එස්.එස්. ජයලත් මයා
 
පී.කේ.ආර්.එස්. මැණිකේ මිය
 
 
කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Horowpathana
Kebithigollewa
Madawachchiya
Medawachchiya
Padaviya
කැබිතිගොල්ලෑව අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය 025-2298615
පැක්ස් 025-2298615
විද්‍යුත් ලිපිනය kbgzeopl@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
පී.එම්. හේමපාල ගුණවර්ධන මයා
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
025-2298615 / 071-8508332
ආර්.පී.ඩී.ටී. ලක්මිණි මෙය
ස.අ.අ. පාලන
025-2298615 / 071-5726401
ඩබ්.එම්.එච්.කේ. ප්‍රනාන්දු මයා
ස.අ.අ. සැලසුම්

025-2298689 / 078-3906564

පී.ඩී. විජේකාන්ති මෙය
ස. අ. අ. සංවර්ධන

025-2298556 / 071-1517802

ඩී.එම්.එම්.ඩබ්. දිසානායක මිය
ස. අ. අ. සංවර්ධන

025-2298556 / 078-3493580

එස්.ඩබ්.එස්.එස්. ජයලත් මයා
ගණකාධිකාරී
025-2298069 / 071-1996203
පී.කේ.ආර්.එස්. මැණිකේ මිය පරිපාලන නිළධාරී

025-2298615 / 071-2484516

තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශ ගණන 04
පාසල් සංඛ්‍යාව 125
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 28,150
ගුරු ප්‍රමාණය 2,028
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
කැබිතිගොල්ලෑව ජී.තිලකරත්න මයා
072-3023909
25
පදවිය ටී.පී.ජයසිංහ මයා
071-2841745
17
මැදවච්චිය ටි.බී. ජයනන්ද මයා
077-8801120
42
හොරොව්පොතාන ටී.බී.ජයසූරිය මයා
071-4478127
41
 
කලාප කාර්යාල