ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
130393
Username
Password
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ජෙ.බි.පී. ජයවර්ධන මයා
එච්.ආර්.යූ.බී. හිටිගම මයා
ඩි.එන්.ඩබ්. බංඩාර මයා
ටී.ඒ.ඩී. යමුණා ගීතාංජලී මිය
 
ඩී.පී.ජී. අනෝමලාල් පීරීස් මයා
ඒ.එච්.එම්. රංජනී මෙය
 
 
කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Alahara
Hingurakgoda
Medirigiriya
හිගුරක්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය
027-2246243
පැක්ස් 027-2246243
විද්‍යුත් ලිපිනය planning@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ජෙ.බි.පී. ජයවර්ධන මයා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 077-2246243
එච්.ආර්.යූ.බී. හිටිගම මයා ස.අ.අ. පාලන 071-7130484
ඩි.එන්.ඩබ්. බංඩාර මයා ස.අ.අ. සැලසුම් 077-5069113
ටී.ඒ.ඩී. යමුණා ගීතාංජලී මිය ස. අ. අ. සංවර්ධන 071-9056196
 ඩී.පී.ජී. අනෝමලාල් පීරීස් මයා ගණකාධිකාරී  071-8319127
ඒ.එච්.එම්. රංජනී මෙය පරිපාලන නිළධාරී 071-8286691
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශ ගණන 03
පාසල් සංඛ්‍යාව 93
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 34670
ගුරු ප්‍රමාණය 1990
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
හිගුරක්ගොඩ ආර්.එම්.ටි.තිස්සබන්දුල මයා 071- 8288461 32
මැදිරිගිරිය ඩබ්.එම්. සේනවිරත්න බණ්ඩා මයා 071-8319253 32
ඇලහැර ටී.එම්.ඒ.කේ. තෙන්නකෝන් මයා 072-4905751 29
 
කලාප කාර්යාල