ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
130393
Username
Password
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
එස්.එස්. වේගොල්ල මයා
ආර්.එම්. එඩ්වින් රත්නායක මයා
එච්.එස්. අනුර පියසිරි මයා
බී.ඒ.ඒ. විජේරත්න මයා
 
 
කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Galenbindunuwewa
Kahatagasdigiliya
Mihintale
ගලෙන්බිදුණුවැව අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය
025-2258245
පැක්ස් 025-2258245
විද්‍යුත් ලිපිනය rathnayakaedv@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
එස්.එස්. වේගොල්ල මයා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 025-2258245 / 0712074231
වයි.ආර්.වයි.ඩී. එල්ලාවල මයා ස.අ.අ. පාලන 0776993038
ආර්.එම්. එඩ්වින් රත්නායක මයා ස. අ. අ. සැලසුම් 0252258248 / 071-8272337
එච්.එස්. අනුර පියසිරි මයා ස. අ. අ. සංවර්ධන 0718120509
බී.ඒ.ඒ. විජේරත්න මයා ගණකාධිකාරී 077-6240295 / 025-2258382
     
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාස ගණන 03
පාසල් සංඛ්‍යාව 94
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 24,451
ගුරු ප්‍රමාණය 1,592
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
කහටගස්දිගිලිය ඩබ්.එම්. කරුණාරත්න මයා 0713067821 40
ගලෙන්බිදුණුවැව එම්.ජී.ජේ. රාමනායක මයා 0714479245 36
මිහින්තලේ ටී. ප්‍රේමරත්න මයා 0713550330 18
 
කලාප කාර්යාල