ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
130393
Username
Password
අංශ ප්‍රධානී
එන්.කේ.බී.ඒ.ජී. නරසිංහ මයා
 
ගිණුම් අංශය
දුරකථනය
025-2222432
පැක්ස්
025-2222432
විද්‍යුත් ලිපිනය  
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
එන්.කේ.බි.ඒ.ජී. නරසිංහ මයා අතිරේක පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ (මුදල්)
ජේ.පී.සිනෙත් මිලින්ද මයා ගණකාධීකාරී
එල්.ජි.ආර්. ජයසිංහ මයා කළමණාකරන සහකාර I (මුදල් සහකාර)
කාර්යය මණ්ඩලය
නම
තනතුර
සී.ආර්. ඉන්දුමති මිය කළමණාකරන සහකාර I (ප්‍රධාන ලිපිකරු)
ඩී.එම්.ඩී.කේ.කේ. කරුණාරත්න මිය සංවර්ධන නිළධාරි
පි.එන්.එම්. පතිරණගේ මිය කළමණාකරන සහකාර III
එල්.එචි.එම්.එම්.ඩී. හේරත් මෙය සංවර්ධන නිළධාරි
එම්.එම්. මල්කාන්ති මිය කළමණාකරන සහකාර II
වයි.එම්.සි.එන්.කේ. යාපා මිය වැඩසටහන් සහකාර
එම්. ප්‍රියන්ත මුතුනායක මයා වැඩසටහන් සහකාර
ඩී.රංජනී ධනපාල මිය කළමණාකරන සහකාර II
එච්.එම්.පී.අයි.බී. හේරත් මයා මුල්‍ය සහකාර
ඒ.වී. නිරෝෂා දමයන්ති මිය කළමණාකරන සහකාර II
එච්.ජී.සී.කේ. ගමගේ මයා මුල්‍ය සහකාර
එස්.එම්.ඩබ්.ඒ. සෙනෙවිරත්න මිය කළමණාකරන සහකාර III
කේ.ඩබ්.පි. ගාමිණි ගුණසිරි මයා කා.කා.ස I
එම්.එම්.එම්. නයිසර් මයා කා.කා.ස I