ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
130393
Username
Password
 
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ එන්.එම්.කේ.බී. නවරත්න මයා
 
එල්.ඩී. මුනිදාස මයා
 
පි.ජි.ඒස්. අනිල් කුමාර මයා
 
ඒ.ජේ. නිමල් බංඩාර මයා
 
එච්.ඒ.එස්.කේ. ගුණවර්ධන මයා
 
ඒච්.ඒම්. චන්ද්‍රෙස්කර මයා
 
 
කොට්ඨාසය තෝරන්න.
Aralaganvila
Dimbulagala
Welikanda
දිඹුලාගල අධ්‍යාපන කලාපය
දුරකථනය
027-2051106
පැක්ස්  027-2051106 / 027-2051105
විද්‍යුත් ලිපිනය zedimbulagala@gmail.com
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
එන්.එම්.කේ.බී. නවරත්න මයා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ 027-2051025
එල්.ඩී. මුනිදාස මයා ස.අ.අ. පාලන 027-2051106
 පි.ජි.ඒස්. අනිල් කුමාර මයා ස.අ.අ. සැලසුම් 027-2051104
ඒ.ජේ. නිමල් බංඩාර මයා ස. අ. අ. සංවර්ධන 027-2051106
එච්.ඒ.එස්.කේ. ගුණවර්ධන මයා ගණකාධිකාරී 027-2051105
ඒච්.ඒම්. චන්ද්‍රෙස්කර මයා පරිපාලන නිළධාරී 027-2051106
තොරතුරු
අධ්‍යාපන කොට්ඨාස ගණන 03
පාසල් සංඛ්‍යාව 102
ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය 22,442
ගුරු ප්‍රමාණය 1,489
කොට්ඨාසය
කොට්ඨාසභාර අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
පාසල් ප්‍රමාණය
දිඹුලාගල ඒ.කේ. රත්නායක මයා 0718398872 32
අරලගංවිල පූජ්‍ය එන්. ධම්මාලංකාර හිමි 071-8214466 31
වැලිකන්ද ඊ.ඒ. හර්ෂ ඒදිරිසිංහ මයා 0712452353 39
 
කලාප කාර්යාල