ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
130393
Username
Password
අංශ ප්‍රධානී
අමිතා විතානපතිරණ මිය
 
 
එම්.එම්. හෙට්ටිආරච්චි මිය
 
 
 
 
සංවර්ධන අංශය
දුරකථනය
025-2225224
පැක්ස්
025-2225224
විද්‍යුත් ලිපිනය  
අංශ ප්‍රධාන හා නිලධාරීන්
නම
තනතුර
අමිතා විතානපතිරණ මිය සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
එම්.එම්. හෙට්ටිආරච්චි මිය සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
එච්.එන්. සුරංජී අම්මුදුගේ මිය සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ
 
කාර්යය මණ්ඩලය
නම
තනතුර
එස්.එම්.එස්.එම්. සේනානායක මිය වැඩසටහන් සහකාර
ඒ.ජී.අයි.ඩි. සුරවීර මයා සංවර්ධන නිළධාරී
යු.ජී. ඉනුකා රණසිංහ මිය පාසල් කාර්ය සහයක
ප්‍රධාන කාර්යභාරය
පාසල් මාර්ගෝපදේශනය
වාර්ෂික ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම
සේවාස්ථ සැලසුම් සැකසීම
ප්‍රගති සමාලෝචන වැඩ සටහන්
ජාතික විභාග ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
විෂයානුබද්ධව නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම් හා පුහුණු කිරීම.