ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.   "ඉගෙනුමට මුල් තැන"  -  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත.
අමුත්තන් 1 ක් නරඹමින් සිටියි.
130393
Username
Password
Mrs. Nirmala Ekanayake
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ඊ.එම්.එන්.ඩබ්. ඒකනායක මිය
 
දුරකථනය
025-2222430
පැක්ස්
025-2222674
විද්‍යුත් ලිපිනය  
ප්‍රධාන අංශයන්
අංශය
අංශ ප්‍රධාන
දුරකථන අංකය
ජේ.කේ.යූ. ජයලත් මයා
025-2225225
අමිතා විතානපතිරණ මිය
025-2222674
පී.ඩී.පී. රෝහණ මයා
025-2225222
ඒ.සී.කේ. ප්‍රියංකර මයා
025-2225224
එන්.කේ.බි.ඒ.ජී. නරසිංහ මයා
025-2222432
ඩි.එම්.යු.එස්.බී. දිසානායක මයා
025-2222194
අධ්‍යාපන කලාප
කලාපය
කලාප අධ්‍යක්‍ෂ
දුරකථන අංකය
ඩී.එම්. කුමුදිනී ආරියවංශ මිය
025-2225332
ඩී. විජේසුන්දර මයා
025-2264233
එස්.එස්. වේගොල්ල මයා
025-2258245
පී.එම්. හේමපාල ගුණවර්ධන මයා
0252298615
එච්.එම්.ජී.ඩී.ඩී. හේරත් මිය
025-2276248
ජී.ආර්.නන්දසේන මයා
027-2222185
ජේ.බි.පි. ජයවර්ධන මයා
027-2246243
එන්.එම්.කේ.බී. නවරත්න මයා
027-2279201